Local Organizing Committee

Yong-Guan Zhu (Chair)

Institute of Urban Environment, CAS, Xiamen, P.R. China

Huaming Guo (Co-Chair)

China University of Geosciences (Beijing), Beijing, P.R. China

Lena Ma

Nanjing University, Nanjing, P.R. China

Yanxin Wang

China University of Geoscience (Wuhan), Wuhan,P.R. China

Fangjie Zhao

Nanjing Agricultural University, Nanjing, P.R. China

Guoxin Sun

Research Center for Eco-Environmental Sciences, CAS, P.R. China

Yongfeng Jia

Institute of Applied Ecology, CAS, P.R. China

Chuanyong Jing

Research Center for Eco-Environmental Sciences, CAS, P.R. China

Fangbai Li

Guangdong Institute of Eco-Environment and Soil Sciences, Guangzhou, P.R. China

Dongguang Wen

China Geological Survey, Baoding, P.R. China

Yan Zheng

Southern University of Science and Technology, Shenzhen, P.R. China

Songhu Yuan

China University of Geoscience (Wuhan), Wuhan,P.R. China